Det handler om trygghet for inntekt og arbeidsfellesskap, men også å være trygg jobb. Vi vet at trygge arbeidstagere skaper mer, muliggjør omstillingsevne og gir norsk næringsliv et konkurransefortrinn.

Det er en grunnleggende forskjell på en Arbeiderparti-ledet regjering og den tidligere Høyre-dominerte regjeringen. De anerkjente det uorganiserte arbeidslivet, kjempet for mer midlertidige ansettelser og var passive i kampen mot sosial dumping og for et seriøst arbeidsliv.

Nå er det vår jobb å ta tryggheten tilbake. Derfor er vi nå i gang med en storrengjøring i arbeidslivet.

Denne storrengjøringa handler ikke om skippertak. Det er kontinuerlig arbeid for å rydde opp og styrke arbeidstagernes rettigheter og muligheter. Regjeringen har gitt tydelige løfter om hvilke grep som skal gjennomføres i løpet av de neste fire årene. Vi både vil og skal bli målt på grepene vi tar. Fagbevegelsen har store forventninger til at vi skal levere på sakene vi har kjempet for i fellesskap etter åtte år i opposisjon.

Og regjeringen har levert i løpet av de første månedene i regjering. Viktige tiltak som pensjon fra 1. krone, økt fradrag for fagforeningskontingenten, styrkning av retten til heltid, innstramminger på innleie og en nasjonal modell for offentlige innkjøp er allerede gjennomført eller igangsatt. I juli innføres godkjenningsordningene for bilpleie, dekklagring og dekkskift for å rydde opp i en bransje hvor useriøse aktører har fått operere altfor lenge, på bekostning av arbeidstageres lønns- og arbeidsvilkår.

Dette følges opp av en ny linje i sosialpolitikken. Vi retter opp i høyresidas smålige og usosiale kutt. Brillestøtten gjeninnføres fra 1. august, barnetillegg for uføre er gjeninnført og vi skal skrote det brutale karensåret i AAP-ordningen. Å ribbe folk for inntektssikring og oppfølging, er ikke veien å gå for å gi folk trygghet og fundament for å komme tilbake i jobb.

Nå er arbeidsledigheten lav, og det er bra. Likevel kan vi ikke si oss fornøyd så lenge store grupper fortsatt står utenfor arbeidslivet. Særlig gjelder dette mange unge. Her har utviklingen gått feil vei i mange år – under den forrige regjeringen ble antall unge uføre faktisk doblet. Nå må det et krafttak til for å løfte flere inn i arbeidslivet.

Det handler i stort om å sikre den sosialdemokratiske samfunnsmodellen. Det handler om å styrke fellesskapet. Det handler om at alle skal med når Arbeiderpartiet står ved roret.