Selv om fylkeskommunens kraft innen næringsutvikling vil bli betydelig svekket grunnet innadrettet arbeid med oppløsning og oppretting av tre nye fylker, vil vi i Høyre jobbe videre med hvordan vi kan bidra til økt verdiskaping. Som konstruktive politikere og samfunnsaktører ser vi fremover.

I Menon Economics rapport «Mulighetsrommet for Viken næringsliv i etterkant av korona» kommer det frem at det er stor variasjon i hvordan kommunene jobber med næringsutvikling. Infrastruktur, tilgjengelig areal, reguleringstempo og effektiv saksbehandling er nevnt som viktige forhold. Vi tror også at ledende politikeres interesse og fremsnakking av det lokale næringsliv er viktig.

Asker og Bærum er anerkjent som næringsvennlige kommuner, og scorer høyt i kommune NM som NHO står for, henholdsvis 11. og 3. plass. Disse kommunene har mye kunnskapsintensiv næring som kan spille en stor rolle innen grønn omstilling, og flere bedrifter er allerede ledende. SMB-segmentet kan ha særlig god hjelp av et offensivt og målrettet virkemiddelapparat.

Nordre Follo kommune kommer i den samme statistikken på 26. plass, frem 6 plasser fra 2020. Litt foruroligende er det at kommunen er helt nede på 213. plass på indikatoren for kompetanse og 189. plass for næringslivsvariasjon. Enda bra det er ansatt en næringsrådgiver i kommunen!

Vekst er avgjørende for videre utvikling av velferd. Barn og unge skal ha gode barnehager og skoler med dyktige lærere, idrettsanlegg og områder for fri utfoldelse og lek skal være tilgjengelig for store og små, og eldre skal ha god tilgang til de tjenestene de trenger.

Den demografiske utviklingen med en sterk økning i antall eldre er godt kjent, og det er bra at vi lever lengre, og forhåpentligvis friskere liv. Men det er heller ikke noen tvil om at vi blir færre arbeidstagere pr pensjonist. Verdiskaping er derfor ikke kun noe politikere med interesse for næringsliv bør være opptatt av – alle bør være opptatt av dette. Verdiskapingen må dessuten være bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig.

Som lokal- og fylkespolitikere og aktive i Høyres bedriftskanal er vi i full gang med å utarbeide neste periodes program. Høyre er kjent for å være et næringsvennlig parti, men vi må bli enda bedre. Det grønne skiftet, endring av næringsstrukturer, mangel på folk og kompetanse krever at vi er i stand til å tenke nytt.

Næringslivet skal skape resultater, mens vi som politikere og myndigheter må tilrettelegge. Vi savner en sterkere kobling mellom næringsutvikling og det å løse natur- og klimaproblemer enn hva fylkesrådet i nåværende Viken har stilt opp med. Hvordan styrke sosiale entreprenørers mulighet til å spille en viktigere rolle i samfunnsutviklingen, er et annet viktig tema. Hva betyr digitalisering i næringsutvikling – skal vi ha en egen strategi for dette, eller er det en del av den enkelte næring sin utvikling. I samtaler med SMB-bedrifter forstår vi at det særlig er samhandling og forståelse som har forbedringspotensial, samt noe mer midler til å få fart på utviklingen.

Vi har tett kontakt med mange i næringslivet. Men vi kjenner jo ikke alle! Har du innspill til oss, så ta kontakt. Vi tror at økt verdiskaping skjer i samspill mellom næringsdrivende, myndigheter og innsiktsfulle politikere.

Kari Sofie Bjørnsen, leder Viken Høyre bedriftskanal og fylkestingsrepresentant og Knut Oppegaard, nestleder Viken Høyre bedriftskanal, kommunestyremedlem Nordre Follo