Det er en av de viktigste politiske avgjørelsene i denne kommunestyreperioden. Hvordan det vil være å bo og leve i Ås vil påvirkes i mange tiår fremover.

For Ås Arbeiderpartis side har det vært noen krevende dilemmaer i denne prosessen. Vi ønsker å sørge for gode bomiljøer og livskvalitet for de innbyggerne vi har i Ås, og de nye som kommer hit. Vi mener natur- og klimakrisen må gjenspeile seg mer i Ås kommunes arealplanlegging. Det er den største utfordringen samfunnet står ovenfor i årene fremover. I tillegg ønsker vi flere arbeidsplasser og flere typer boliger, som passer ulike befolkningsgrupper.

I utgangspunktet ønsker vi å oppnå alt dette. Men det er også til dels kryssende hensyn, som må veies mot hverandre.

I Arbeiderpartiet har vi landet på at det å ta vare på natur- og friluftsområder er noe som må prioriteres høyere. Slik verden er må vi ta mer hensyn til klima og miljø. I en situasjon med stor boligutbygging og press på arealer, er det i tillegg ekstra viktig å sikre innbyggerne nærhet til friluftsområder. Det skaper livskvalitet og gjør det attraktivt å bo både nord og sør i Ås kommune.

Derfor har Arbeiderpartiet bestemt at vi ønsker å bevare Nøstvedtmarka, Holstadmarka og Vardåsen i Nordby som viktige friluftsområder for befolkningen. Det har vært et stort engasjement blant innbyggerne i nordre del av kommunen mot utbygginger her. Ås kommune har ikke mange store sammenhengende natur- og friluftsområder igjen. Og fra Arbeiderpartiets side har det vært viktig å høre på innbyggerne i nordre del av Ås kommune. Vi må sikre livskvalitet, nærhet til friluftsområder og gode bomiljøer i hele kommunen.

Samtidig er det viktig at kommunen fremover styrker satsingen på næringsutvikling og at det skapes flere arbeidsplasser. Arbeiderpartiet er derfor positive til utvikling av Nygård næringspark og det må jobbes mer med å finne egnede næringsarealer i Vinterbro-området. I tillegg er det mye potensial i videre utvikling av næring i Ås sentrum og i samarbeid med NMBU. Her har kommunen lagt opp til en offensiv satsing videre, som vi er svært positive til.

Til tross for at Arbeiderpartiet og flertallet i kommunestyret nå velger å ta vare på viktige natur- og friluftsområder i kommunen, vil det fortsatt foregår en stor utvikling i Ås kommune de neste årene. Det ligger over 5000 nye boliger inne i kommuneplanen. Det vil sikre innbyggere i ulike livsfaser et godt og variert boligtilbud. Området Rustadporten nær nye utbygde Rustad skole ønsker vi også å bygge ut med boliger tilpassa småbarnsfamilier.

Fra Arbeiderpartiets side mener vi med dette sikrer et variert antall boliger, både nord og sør i kommunen. Samtidig tar vi hensyn til innbyggerne våre, klima/miljø og legger til rette for en mer bærekraftig utvikling av Ås.