Det er en økning på 60 % i forhold til tidligere år, da snittet var ca. 280 boliger. Dette er en svært høy vekst og vil føre til store endringer i kommunen.

Senterpartiet i Nordre Follo ønsker en mer moderat og annerledes vekst fremover, på 300–350 boliger, det vil si omtrent som tidligere. Dette er noe vi har markert oss på til forskjell fra partiene ellers. Vi mener at en sterk vekst vil være til mer skade enn gagn både for oss og for andre. Det er flere grunner til dette.

Klima og miljø

Vi står overfor en klima- og miljøkrise som verden aldri har sett maken til. Fram mot 2030 har Nordre Follo kommune – som landet ellers – forpliktet seg til å redusere klimagassene med mer enn 50 %. Boligbygging utgjør en betydelig del av utslippet, ved siden av transport. Med en så sterk økning i byggingen synes det tvilsomt om vi får til særlig reduksjon.

Til tross for vekstplanene har kommunen så langt ikke regnet på om det er klimamessig bærekraftig. I tillegg til selve byggingen kommer også store skjulte kostnader: Transporten med skip av bygningsvarer og flyreisene for arbeidere fra utlandet telles ikke med i noe klimaregnskap, noe det bør. Om man skal holde fast ved en slik boligvekst, kan det for eksempel bety at man i stedet må redusere personbilbruken raskt og kraftig. Og er det mulig?

Vi i SP mener at en så offensiv byggetakt vil komme på kollisjonskurs med klimamålene vi har satt oss, og at vi derfor er nødt til å redusere den. Klimamålene må gå foran byggeplaner.

Natur i nærområdene

Befolkningsøkningen vil skape et enda større press på friarealene våre. En viktig kvalitet ved kommunen vår er at vi, både store og små, de fleste steder kan komme oss ut i naturen uten å måtte bruke bil eller gå i kø på stier. Med befolkningsveksten er dette i ferd med å endre seg, og mange steder er slitasjen på grønne nærområder allerede merkbar. Stor vekst i folketallet vil kunne øke slitasjen mye.

Det politiske flertallet i kommunen har satt på bremsen for enkelte prosjekt, men det legges likevel opp til store utbygginger i Kolbotn-området, i Ski og på Myrvoll. Presset på friarealene rundt Kolbotn-vannet er stort, og avstanden til naturområder for folk i Ski vil bli større.

Ved utbygginger legger kommunen mye vekt på å sikre nødvendig infrastruktur sosialt (skoler o.l.) og teknisk (vann, strøm o.l.). Men man tar ikke i samme grad med behovet for å ha natur i nærheten. Vi mener at dette også må få en like stor plass i infrastruktur-regnskapet.

Desentralisering i Nordre Follo

Statistikk har vist at Nordre Follo er den ene av tre kommuner på Østlandet som tar imot den største flyttingen innenlands. Kommunen er dermed blant dem som bidrar sterkest til nasjonal sentralisering. Vi mener at dette er usolidarisk overfor landet ellers, der sentraliseringen truer et stort antall lokalsamfunn. Det er der ressursene må settes inn nå, og mindre her hos oss.

Men Nordre Follo kommune legger også opp til sentralisering innenfor egne grenser. Med den såkalte knutepunktstrategien satses det på utbygginger nær kollektiv transport. Det er i utgangspunktet positivt, men har også ført til massive og dominerende «eldrebyer» disse stedene. Samtidig prioriterer man ned mindre, mer barnevennlige steder, selv om det sies i planene at de skal ha «vedlikeholdsvekst». Det gjelder Skotbu og Kråkstad, enda de har togstasjoner. Og det gjelder Siggerud, der planene antyder nedleggelse av ungdomsskolen. SP mener at både knutepunktene og småstedene vil være tjent med en omprioritering her.

Forsvarlig drift av kommunen

Det er store etterslep i kommunen på vedlikehold av vann og avløp og av skoler. Eldresektoren vil også kreve mye i årene fremover. Samtidig ligger Nordre Follo nå over nivået for vedtatt maksimal gjeldsgrad. Kommunen har heller ikke sikre beregninger på om man vil tjene eller ikke på en slik økning i folketallet.

Senterpartiet mener at vi med en lavere vekst vil ha bedre muligheter for å håndtere utfordringene vi allerede har. Det er ikke slik som det har vært vanlig å tenke, at man kan vokse seg rik; vekstplanene kan like gjerne lede ut i et alvorlig uføre.

Innbyggerne eller utbyggerne?

Kommunen legger i beregningene av befolkningsvekst adskillig vekt på utbyggeres planer. Men det er ikke markedskreftene eller entreprenørenes ønsker som skal bestemme valgene som gjøres. Det skal vi som folkevalgte politikere gjøre, så langt det overhodet er mulig. Vi i SP mener at det er innbyggernes og lokalsamfunnenes behov vi må lytte til, ikke hvilke planer de store utbyggerne måtte ha.

Et valg

Uvanlig store utfordringer ligger foran oss i årene fremover. Vi i Senterpartiet ønsker å tenke helhetlig og stå for en utvikling som er bærekraftig lokalt og globalt, og som er rettferdig nasjonalt og internasjonalt. Vi kan ikke lenger ha en vill vekst verken her i Nordre Follo eller landet ellers. Vi må nå tenke nytt og annerledes.

Et svært viktig stortingsvalg er nært forestående. Hvem vi stemmer på, vil få stor betydning både lokalt og globalt. Godt valg!