I noen senere utgaver av Ås Avis og ØB har visjoner for 290 boliger i Vollskogen (VS) blitt presentert og forsvart fra aktuelle investorer i eiendomsselskapet Opsahl Bolig, samt også med vurderinger og motforestillinger til dette fra noen engasjerte og aktuelle berørte.

Her følger i all enkelhet litt oppsummering fra den presseomtalen (altså uten gjennomgang av annen aktuell detaljbeskrivelse) og med noen egne kommentarer (kursivtekst), inklusiv et par lokalitetsbilder.

Boligplanene for Vollskogen (VS)

Planene er altså utarbeidet og presentert av en eiendoms- og investorgruppe, bl.a. som det fineste nyeste boligområde i Skandinavia, som et fantastisk hagebyprosjekt og ellers med en rekke superlativer i forhold til det såkalte grønne skiftet. Presentasjonene er også vist med «foto» av boligenes utforming og plassering i et meget flatt og åpent furuskogterreng. Behovet for minst 290 nye boliger i dette VS-området har de understreket.

• Presentasjonen kan lett oppfattes som gratisreklame, men som de aktuelle avisene har blitt «lurt til»ikke å ta betalt for? Og det er ikke første gangen det skjer. Tilsvarende har bl.a. Anna Solberg tidligere markert om et stort avisoppslag som «formidabel gratisreklame» for ambisiøse byggeplaner ved et annet eiendomsselskap på en næringstomt ved Brekkeveien. Der skjer nå for øvrig utbyggingen veldig bråkete for mange naboer langt ut i de sene kveldstimer.

• «Det fineste nyeste boligområde i Skandinavia»– ja, ja, kanskje man tror det ikke finnes grenser for hva man kan innbille folk og særlig de som er ukjent med området?

• «Fotoene» av terreng, vegetasjon og boliger slik de der ble presentert fra Opsahl Bolig, har intet med det aktuelle terreng og skogbetingelser i VS å gjøre. Dette er i sterk motsetning til de her vist fotoene av de faktiske forholdene. De firkantede boligkassene i «fotopresentasjonene» var bl.a. i det ene på én etasje og i det andre på to etasjer. Var så dette også uvirkelig i forhold til den planlagte utbyggingsvirkeligheten?


Politisk behandling av planforslaget skal nå ha vært i Hovedutvalget for teknikk og miljø. Kommunedirektøren har foreslått en reduksjon til 220 boliger før planene sendes ut på høring, men ellers uten at det ut fra avisoppslagene har kommet motforestillinger til gjennomføring derfra. Regulering av VS til boligformål skal enstemmig ha blitt vedtatt i 2016, men nå har det imidlertid fra noen politiske hold kommet motforestillinger til dette og med forslag til å beholde VS uten eller med sterkt begrenset boligutbygging. Andre politiske grupperinger mener VS-området er godt egnet for boliger, selv om noen av disse vil begrense antall til maksimalt 200 boliger. Denne fordelingen følger et vanlig politisk ''fargemønster'', og som til sammen synes å kunne føre til en «kompromissløsning».

• Har man under tidligere kommunal og politisk behandling av de opprinnelige boligplanene for VS vært ukjent med de her faktiske naturforholdene og arealbruken i egen kommune?

• Har de politiske grupperingene som har støttet boligplanene i en eller annen form i VS, latt seg bondefange av investorpresentasjonene og uten kritisk sans eller forståelse for hva denne beliggenheten vil innebære miljømessig og helhetlig økonomisk? Eller som Oluf Berentsen tidligere uttrykte det i et leserbrev Ås Avis, bl.a. som oppfølging av andres kommentarer til miljødestruerende byggplaner i Ås: «Bryr politikerne i Ås seg ikke om egne innbyggere?»

• Kan kunnskapssvikt om hva den utstrakte dalstrukturen til, gjennom og videre fra VS indikerer visse likheter med noens tidligere vurderinger om Åsmåsan som interessant for bebyggelse?

• Ytterligere har man vel overhodet ikke reflektert over at dalstrøket gjennom og forbi VS kanskje kan være et viktig trekkområde for hjortevilt?

Studentbyen Pentagon og ellers en del private boliger ligger på den lille ryggformasjonen og i vestvendte skråninger nær ovenfor VS. Særlig fra studenthold, men også fra Studentsamskipnaden har det kommet sterk kritikk til disse boligplanene i VS. En nyetablert aksjonsgruppe vil videre på forskjellig vis markere ønsket om å beholde VS som et naturskog- og friluftsområde. Støy fra forskjellige studentarrangement mener de også er uforenlig med et boligområde nedenfor Pentagon, men som eiendomsutviklerne synes er noen tull! Sviktende informasjon o.l. om VS-prosessen fra utbyggerinteressene og kommunen overfor studentmiljøet oppleves som oppsiktsvekkende svakt.

• At støy fra studentarrangement kan forstyrre bomiljø i VS synes altså eiendomsutviklerne er noe tull. Det tyder i stedet på at deres kunnskap om slikt og ytterligere om lokalitetens negative betydning mht. lokalklima og utsiktsmiljø for bomiljø i VS er lik NULL!

• Har tidligere kommunal og politisk behandling sviktet på lignende vis? Og hva med nødvendig ytre infrastruktur og konsekvenser av det, som i tilfelle skal betjene boliger i VS?

• Jo større planleggingssvikt, jo større kan også behovet for informasjonssvikt synes å være hos noen ''ansvarlige'', bl.a. pga. prestisjehensyn?

Hva med faglig velfundert arealressursforvaltning?

I mer samlet sammenheng har svikt i helhetlig utbygging og arealforvaltning i Ås kommune blitt kommentert i pressen i flere sammenheng, bl.a. av Arne Ellingsberg. I avisoppslagene om VS-planene har det bare begrenset fremkommet mer velbegrunnet natur- og arealbruksfaglige motforestillinger om boligbygging i VS. Botanikeren Anders Often har imidlertid understreker at boliger i en forsenkning med mye fuktig mark som i VS, samt med veldrevet dyrket mark til begge sider, er teknisk og arealbruksmessig uforsvarlig.

• Hvor har det så blitt av NMBU mer sentralt i denne VS-prosessen?

• Er VS-saken også et eksempel på manglende oppfølging eller glemsel av det gode initiativet «Visjon for Ås 2040 – innspill fra tenketanken Ås 2040, utarbeidet i 2015» mellom NMBU og Ås kommune? Hva nå og så videre?

• Det er særlig ut fra synsvinkler og forhold som Often har poengtert om VS-prosessen, jeg i denne oppsummeringen har sett som viktig å følge opp med noen kommentarer.

Konkluderende oppsummering

• Boligforslaget for Vollskogen virker som et typisk eksempel på sviktende forståelse og manglende helhetlig planverktøy for samfunnsrettet god forvaltning av arealressurser.

• Politisk knefall o.l. for ulike økonomiske og andre tunge særinteresser hører heller ikke hjemme blant viktige problemstillinger som ble tatt opp under «Visjon for Ås 2040 –» «Hva skal Ås være kjent for – hvorfor?» og «Hvordan skal Ås se ut/være?».

• Følg i stedet opp disse visjonene på en helhetlig samfunnsmessig og arealressursmessig god måte i de mange øvrige utbyggingsplaner/-ideer i Ås. Da faller utbyggingsplanene for Vollskogen ganske naturlig ut av seg selv som uinteressante!