Ta vare på Svartskog

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerSvartskog er en av de viktigste grønne lungene i hovedstadsområdet. Av hensyn til naturmangfold, kulturarv og friluftsliv har vi som kommune et spesielt ansvar for å ta vare på dette unike området.

I Oppegårds Utvalg for Miljø og Plan 9. april fikk vi forelagt to utbyggingssaker. Utbygger ønsker å bygge boliger i to felt på Svartskog som er regulert til landbruks, natur- og friluftsområder. I begge sakene er rådmannens innstilling å avvise utbyggingen, og saksfremlegget viser at han har entydig støtte fra blant annet Fylkesmannen, fylkeskommunen, vegvesenet og tilnærmet alle andre høringsinstanser.

Miljøpartiet De Grønne vil, i tråd med alle retningslinjer og faglige råd, bevare naturområdene det gjelder. Vi støttet derfor rådmannen.

Allikevel opplevde vi i utvalgsmøtet at Høyre, med støtte fra KrF, satte allmenhetens interesser til side og i stedet tok utbyggernes parti. Dette skjer kun to måneder etter at en annen utbyggingsgodkjenning på Svartskog ble banket gjennom på lignende vis.

Ta vare på forutsigbarheten

I 2015 overprøvde kommunalminister Jan Tore Sanner alle råd og instanser i Bålerud-utbyggingen på Svartskog. Han lot Høyre, Krf og Frp få viljen sin på tross av at utbyggingsplanene da var stoppet av blant annet Fylkesmannen og Miljøverndepartementet. Men han stilte én betingelse: To områder måtte bli tatt ut av planen og skulle bli regulert til landbruk, natur og friluftsliv. Også for Sanner var disse områdene for drøy kost. Det er disse to områdene som Høyre og KrF nå tar omkamp på.

Områdereguleringer, som den Sanner godkjente, lages for å skape forutsigbarhet og god utvikling. I forklaring til bygningsloven står det følgende (mine understrekninger): «Når en plan er vedtatt, ofte som et kompromiss mellom forskjellige interesser og hensyn, er det av avgjørende betydning at den legges til grunn for senere vedtak av planmyndighetene og av sektormyndighetene både i kommunen, regionen og staten. Planene skal også være grunnlag for privat virksomhet i planområdet. Hvis ikke planene følges, faller hensikten med planleggingen langt på veg bort.»

Det minste vi kunne forvente var at Høyre og KrF fulgte planen de selv har tvunget gjennom.

Ta vare på naturen

I Oppegård kommune har vi de siste tiårene bygget ned natur over en lav sko. Naturen spises opp bit for bit, og nedbygging av naturområder regnes som den største trusselen mot naturmangfoldet. Skal vi klare å bevare livsviktige økosystemer haster det med å endre praksis.

Vi må verne om den naturen vi har igjen og forvalte den så godt vi kan. Indre Oslofjord er landets mest artsrike område, og Svartskog er unikt i denne sammenhengen med mange rødlistede og utrydningstruede arter. I de aktuelle utbyggingsområdene er det etablert hensynssoner for bevaring av naturmiljø, noe som alene er nok til å at utbygging ikke skal skje.

Men naturens verdi er ikke begrenset til de sjeldne artene. Dyreliv og planteliv er helt avhengig av plass. Hvert naturinngrep i bebygde strøk fører til at arter fortrenges og livsvilkårene forringes. Vi må ta bedre vare på «den vanlige naturen» også. Å ta vare på Svartskog er den beste måten vi kan vise at vi er vårt ansvar bevisst.

Utbygging i skogsområdene på Svartskog og Bålerud er derimot stikk i strid med denne erkjennelsen. Og det ene fører det andre med seg. Bålerud-utbyggingen har blitt brukt som brekkstang for å bygge det kostbare vann- og avløpsanlegget som i disse dager oppføres til nye store naturinngrep i disse dager, blant annet i Bunnefjorden. Og så brukes det anlegget igjen som unnskyldning for mer utbygging.

Ta vare på menneskene

Svartskog har en lang og rik kulturhistorie og er et eldorado for friluftsliv. Her finner du tradisjonsrike gårder i drift, eiketrær med egne dikt, skoger fulle av bær og sopp, en kolonial som bugner av så vel bakevarer som gjester, populære badestrender, Roald Amundsens hjem og drøssevis av arkeologiske funn. For å nevne noe.

Tilgang på natur er et knapphetsgode, og å ta vare på nærnaturen blir viktigere jo flere vi blir og tettere vi bor. Slitasjen på naturområdene øker også når vi blir flere som bruker den. Det gjør det ekstra avgjørende å unngå utbygging av stadig nye områder, slik at vi har nok natur å være i uten å ødelegge den.

Utbyggers interesser eller allmenhetens?

Politikerne er satt til å forvalte allmennhetens interesser til beste for nåværende og framtidige generasjoner.

I disse to sakene veies utbyggers interesser opp mot allmenhetens interesser. Alt tilsier at om allmenhetens interesser skal veie tyngst, er det riktige å bevare områdene som de er i dag.

Miljøpartiet De Grønnes standpunkt støttes utvetydig av blant annet Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Oslofjordens friluftsråd, Svartskog vel og mange flere. Allmennheten har også både gjeldende plan, naturmangfoldet, og til og med kommunalministeren, på sin side. Hvorfor får utbygger likevel lov?

Siste ord i sakene er heldigvis ikke sagt. Vi vil fremme krav om lovlighetskontroll til Fylkesmannen i saken, og vi kan forvente nye innsigelser fra regionale myndigheter.

Det er på tide at vi setter livsgrunnlaget for alle høyere enn kortsiktig profitt for noen få.

Hans Martin Enger, MDG

Artikkeltags